• 21 september, Teach the Teachers, Nijmegen
  • 1-2 oktober, Figon Dutch Medicines Days, Ede
  • 10-12 oktober 2018, EUGMS, Berlijn, Duitsland
  • 1-2 November, European Delirium Association, Utrecht
  • 13 november, Geheugenpolidag, Utrecht
  • 14-16 November 2018, BGS Autumn meeting, London, UK
  • 2022, 22th IAGG World Congress, Buenos Aires, Argentina