Chloroquine als behandeling van COVID-19

Chloroquine komt (off-label) in aanmerking voor de behandeling van patiënten met COVID-19. Het werkingsmechanisme berust op remming van pH afhankelijke virusreplicatiestappen en bovendien zouden de immuunmodulatoire eigenschappen het ziektebeloop kunnen beïnvloeden. Een belangrijke bijwerking is cardiotoxiciteit, waaronder QT-tijd verlenging. Bij ouderen met gebruik van andere QT-verlengende medicatie dient dus extra opgelet te worden en behandeling van een delier met haloperidol of andere antipsychotica dient zorgvuldig overwogen te worden. Overige bijwerkingen relevant voor ouderen zijn het optreden van hypoglycemie en psychische bijwerkingen zoals angst, agitatie, psychose en delier.

Chloroquine is een substraat van CYP3A4 en derhalve is er toename van blootstelling aan chloroquine bij gelijktijdig gebruik van CYP3A4 remmers, zoals (oa) erytromycine, allopurinol, amiodarone en verapamil.

Voor meer informatie over de werking, bijwerkingen, interacties en voorschrijfinstrumenten kunt u de volgende links gebruiken:

Informatie over chloroquine; Farmacotherapeutisch Kompas

Informatie over chloroquine; Geneesmiddeleninformatiebank

Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19 (infecties met SARS-CoV-2); Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB)

Geneesmiddelinteracties van alle COVID-19 medicatie; University of Liverpool

Richtlijn kortdurend antipsychoticagebruik; Richtlijnendatabase

Twee Ephor penningen uitgereikt

Op 6 februari zijn tijdens de geriatriedagen twee Ephor penningen uitgereikt.

De Ephor penning 2019 is uitgereikt aan prof. dr. Denis O’Mahony. Denis O’Mahony is een gerenommeerd geriater uit Cork, bekend van de STOPP en START criteria en hij is de hoofdcoördinator van een recentelijk afgesloten grote Europese studie naar effect van gebruik van beslisondersteuning bij het optimaliseren van de farmacotherapeutische behandeling bij ouderen (SENATOR-studie). Op de geriatriedagen bediscussieerde hij het concept van “inappropriate prescribing” bij ouderen en liet hij de resultaten zien van de SENATOR studie.

De Ephor penning 2020 is uitgereikt aan prof. dr. Koos Brouwers. Hij heeft zich sinds de oprichting van Ephor buitengewoon ingezet voor de stichting. Er zijn op zijn initiatief vele artikelen namens Ephor verschenen en ook op bestuurlijk en financieel gebied heeft hij Ephor gemaakt tot wat het nu is. Hij was kerngroeplid en bestuurslid en gaf belangeloos lezingen ten behoeve van Ephor. Ephor is hem zeer dankbaar voor de uitzonderlijke bijdrage en inzet van de afgelopen jaren.

Prof. dr. Koos Brouwers

De Ephor penning wordt uitgereikt bij uitzonderlijke prestaties op het gebied van farmacotherapie bij ouderen in de afgelopen 5 jaar. Namens de Ephor kerngroep leden: van harte gefeliciteerd!

Ephor op de geriatriedagen

6 en 7 februari is het weer zover: de geriatriedagen in ’s Hertogenbosch. Op donderdagochtend organiseert de SIG Farmacotherapie bij ouderen de sessie: ‘Explicit criteria for inappropriate prescribing in older people: the importance of clinical trials’ onder leiding van Wilma Knol. Gastspreker voor deze sessie is prof.dr. Denis O’Mahony, oa bekend van de STOPP en START criteria. Natuurlijk zal Ephor ook aanwezig zijn met een eigen stand en kunt u de Ephor kernleden ontmoeten. Inschrijving kan via de website van de geriatriedagen www.geriatriedagen.nl.

Nieuwe module richtlijn Polyfarmacie bij ouderen

Recent is de nieuwe Module Medicatiebeoordeling verschenen, onderdeel van de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen. De module is tot stand gekomen onder voorzitterschap van Rob van Marum. De module gaat in op de specifieke factoren en omstandigheden die leiden tot een succesvolle uitvoering van medicatiebeoordelingen, zodat toepassing van een medicatiebeoordeling voorbehouden blijft aan patiënten met een fors verhoogd risico op farmacotherapeutische problemen en bij wie de te verwachte effecten op de medicatieveiligheid in reële verhouding staan tot de benodigde inzet van mensen en middelen. De module is te vinden op de website onder het kopje Hulp bij voorschrijven – Richtlijnen

Ephor Nieuws Zomer 2019

Het Ephor Nieuws Zomer 2019 is verzonden aan iedereen die zich hiervoor heeft ingeschreven. U kunt zich inschrijven voor het Ephor Nieuws door dit via het tabblad ‘Inschrijven’ op de website kenbaar te maken. De Nieuwsbrief is ook op de website geplaatst onder Onderwijs/Info-Ephor Nieuws.