Het 12e Ephor geneesmiddelenrapport over de orale antistollingsmiddelen met als indicaties preventie en behandeling van diep-veneuze trombose, longembolieën en preventie bij non-valvulair atriumfibrilleren en bij heup- en knie-prothesen is beschikbaar op deze website onder Hulp bij voorschrijven/Ephor’s Rapporten.

Voor dit rapport zijn vitamine-K antagonisten (VKAs) vergeleken met de direct werkende Nieuwe Orale AntiCoagulantia (NOACs). Als referentiemiddel is voor acenocoumarol gekozen. Omdat in de NOACs in de trials vooral vergeleken zijn met warfarine is dit middel in de beoordeling betrokken.

Prescriptie-advies van Ephor voor oude patiënten

Er zijn geen aanwijzingen dat de effectiviteit van VKAs, met name warfarine, en NOACs veel van elkaar verschillen voor de oude patiënt (>75 jaar). Specifiek onderzoek naar de effectiviteit van acenocoumarol en fenprocoumon ontbreekt bij ouderen. De data in de dagelijkse praktijk, die er zijn bij patiënten ouder dan 75 jaar, komen min of meer overeen met de trialdata voor deze patiëntengroep. De keuze zal vooral moeten afhangen van de voorkeur van de patiënt.

Kwetsbare ouderen

Terughoudendheid bij het voorschrijven van NOACs bij kwetsbare ouderen is gepast, omdat deze groep in de trials niet goed te onderscheiden is en er nog te weinig praktijkonderzoek naar de veiligheid van NOACs bij kwetsbare ouderen beschikbaar is.