De KNMP Zorginnovatieprijs najaar 2016 is toegekend aan twee projecten gericht op de zorg voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn. Het gaat om de inzending van apothekers Sylvia Verwoert (Apotheek Ondiep) en Fleur de Groot (Zuilense apotheek) in Utrecht met het project ‘Kwetsbare ouderen’ en de inzending van Pharmium apothekers in Drachten met het project ‘WijsGrijs’. De prijsuitreiking vond plaats tijdens het KNMP Najaarscongres in Utrecht. Project ‘Kwetsbare Ouderen’, Utrecht Het project ‘Kwetsbare ouderen’ in de wijk Noordwest te Utrecht heeft als doel de communicatie tussen zorgverleners rondom deze groep patiënten te verbeteren. De kwetsbare ouderen zijn 65+’ers waar 4 of meer zorgverleners bij betrokken zijn. In het huisartsensysteem is een plek gecreëerd waar de betrokken zorgverleners vermeld staan. Elke zorgverlener in de wijk weet zich op deze plek aan te melden of een collega te vinden. Het gaat om zowel medische als sociale zorgverleners. Om de complexe zorg rond de patiënt optimaal te laten verlopen is door deze zorgverleners VICTOR bedacht. VICTOR staat voor Verantwoordelijkheid dragen voor het integreren van de zorg aan de patiënt, Inventariseren van problemen/knelpunten, Contact houden, Taken verdelen, Overzicht houden/ondernemen en Reflecteren/evalueren. Iedereen kan VICTOR zijn en VICTOR kan veranderen in de tijd. In het multidisciplinair overleg wordt samen met de patiënt en alle betrokken zorgverleners een VICTOR gekozen. De apothekers zijn actief betrokken en zelfs leidend in deze multidisciplinaire samenwerking in de wijk. Project ‘WijsGrijs’, Drachten Het project ‘WijsGrijs’ is het initiatief van Pharmium apothekers te Drachten. ‘WijsGrijs’ is gericht op het in kaart brengen van kwetsbare ouderen. Het uitgangspunt is dat als je problemen op tijd signaleert, escalatie voorkomen kan worden en ouderen minder snel in een ziekenhuis of andere zorginstelling belanden. Alle deelnemende ouderen vanaf 65 jaar worden gescreend en op basis daarvan ingedeeld in zorgprofielen. Vanuit de ‘Wijsgrijs’ module volgt een integraal multidisciplinair advies en wordt zo nodig een zorgbehandelplan opgesteld. De oudere gaat met het advies terug naar de eigen huisarts. De huisarts blijft daarmee de hoofdbehandelaar. Inspiratie voor andere apothekers Beide projecten geven handvatten om de zorg voor kwetsbare ouderen te versterken. Deze projecten met twee verschillende invalshoeken kunnen voor andere apothekers als inspiratie dienen. Ze zijn beide goed toe te passen, afhankelijk van de lokale situatie waar de apotheker werkt. Eervolle vermelding voor ‘Vrienden van de Vriendschap’ De inzending van Apotheek de Vriendschap ontving van de jury een eervolle vermelding. De apotheek heeft een nieuwe schakel geïntroduceerd tussen de apotheek en de cliënt. Dit zijn de zogenoemde ‘MantelBezorgers’, die geneesmiddelen bezorgen namens de apotheek , maar ook tijd nemen voor een gesprek met de patiënt. Dat gesprek heeft een tweeledig doel. Ten eerste het praatje over alledaagse gang van zaken, het leven van elke dag. Daarnaast heeft het gesprek een belangrijke signaalfunctie voor de apotheek en andere zorg- en hulpverleners. Naar het oordeel van de jury is ook dit project voor veel apotheken uit te rollen.